دسته بندی : روانشناسی (1)

پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متأهل

دسته: روانشناسی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 539

مشخصات : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 78)

چکیده

اهداف: دانشجویان از جمله گروه های هستند که در جریان فشارهای روانی موجود قرار می گیرند و استرس از  مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه پیام نور داراب بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال تحصیلی 95-94 صورت گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه کنار آمدن لازاروس استفاده شد. 60 نفر از دانشجویان به پرسشنامه پاسخ دادند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزار spss22 و به کمک آزمون های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون ، آزمون t و تحلیل واریانس یکطرفه)، تحلیل شد.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنا داری بین نمره کل تحمل استرس، بین دانشجویان متاهل و مجرد وجود دارد، اما این تفاوت در هیچ کدام از مؤلفه های پرسشنامه کنارآمدن لازاروس معنا دار نشد. مؤلف ها ها شامل: کنارآمدن رویارویانه، دوری جویی، جست و جوی حمایت اجتماعی، مسؤلیت پذیری، گریز و اجتناب، حل مدبرانه، ارزیابی مجدد، می شود.

ادامه مطلب
ذکر مطلبی از این سایت با اجازه مدیر سایت بلامانع است. © 1400 - 1395
  • طراحی و برنامه نویسی وب پدیده