پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متأهل

دسته: روانشناسی | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 539

مشخصات : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 78)

چکیده

اهداف: دانشجویان از جمله گروه های هستند که در جریان فشارهای روانی موجود قرار می گیرند و استرس از  مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه پیام نور داراب بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال تحصیلی 95-94 صورت گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه کنار آمدن لازاروس استفاده شد. 60 نفر از دانشجویان به پرسشنامه پاسخ دادند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزار spss22 و به کمک آزمون های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون ، آزمون t و تحلیل واریانس یکطرفه)، تحلیل شد.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنا داری بین نمره کل تحمل استرس، بین دانشجویان متاهل و مجرد وجود دارد، اما این تفاوت در هیچ کدام از مؤلفه های پرسشنامه کنارآمدن لازاروس معنا دار نشد. مؤلف ها ها شامل: کنارآمدن رویارویانه، دوری جویی، جست و جوی حمایت اجتماعی، مسؤلیت پذیری، گریز و اجتناب، حل مدبرانه، ارزیابی مجدد، می شود.

فصل اول کلیات پژوهش

1-2 -  بیان مسئله 

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4-  اهداف پژوهش

1-4-1-  اهداف کلی

1-4-2- اهداف فرعی

1-5 - سوالات پژوهش

1-6- تعاریف نظری

1-7 - تعریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات نظری و پژوهشی

2-1-  مقدمه

2-2- تعریف استرس

2-3- عوامل مؤثر در بروز استرس

2-4- منابع اصلی استرس

2-4- 1- استرس هاي ناشي از شغل

2-4-2- استرس هاي ناشي از مسائل اجتماعي

2-4-3- استرس هاي ناشي از شرايط خانوادگي

2-4-4- مهاجرت

2-5- دسته بندی دیگری از منابع استرس

2-5-1 - ناکامی

2-5-2- تعارض

2-5-3- تغییر

2-5-4 - فشار

2-6- عوامل استرسزا

2-6-1-       عوامل استرسزاي روانی - اجتماعی

2-7- عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

2-7-1-  محیط فیزیکی

2-7-2-   انطباق

2-7-3- سر و صدا

2-7-4- ازدحام

2-8- نظریه هاي ازدحام

2-8-1- مدل اضافه بار

2-8-2- مدل تداخل

2-8-3 - اهمیت زمینه

2-9- تأثيرهاي استرس

2-10- كاركردهاي فيزيولوژيك استرس

2-11- علائم استرس

2-12- علائم جسماني

2-12-1-  علائم رفتاری

2-12-1-  علائم روانی

2-13- استرس در نوجوانان

2-14- استرس و ورود به دانشگاه

2-15- استرس در زنان

2-16-راه حلهاي استرسزدا

2-16-1- حل مشکل با برنامه ریزي(مشکل محور)

2-16-2-  مقابله کردن(مشکل محور)

2-16-3- کسب حمایت اجتماعی (می تواند مشکل محور یا هیجان محور باشد)

2-16-4- فاصله گرفتن(هیجان محور)

2-16-5- فرار- اجتناب (هیجان محور)

2-16-6- مهار فردي(هیجان محور)

2-16-7-  پذیرش مسؤولیت (هیجان محور)

2-16-8- ارزیابی مجدد مثبت(هیجان محور)

2-16-9- راهکارهاي رفتاري و شناختی کاهش استرس

2-17- آرامش و شرطی سازي کلاسیک

2-17-1- روش حساسیت زدایی منظم

2-17-2- الگو برداري

2-18- راهکارهاي متمرکز بر فرایندهاي شناختی در کاهش استرس

2-18-1- درمان عقلانی - عاطفی- (RET)

2-18-2- الگوي A-B-C-D-E درمان عقلانی عاطفی

2-19- دیدگاه پزشکی درباره استرس

2-19-1- راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی

2-20- دیدگاه روانشناسی

2-20-1- شخصیت نوع اول

2-20-2- دومین نوع شخصیت

2-20-3- سومین نوع شخصیت

2-20-1- مقابله با استرس از نظر دیدگاه روانشناسی

2-20-2- انواع روشهای مقابله

2-21- پیشینه تحقیق

2-21-1- پژوهش های خارج از کشور

2-21-2- یافته های داخل کشور

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- جامعه آماری

3-4- نمونه پژوهش

3-5- ابزار پژوهش

3-6- چگونگی جمع اوری اطلاعات

3-7- تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : نتایج یافته های پژوهشی

4-1- مقدمه

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی

4-3- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوالات پژوهش

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- سوالات تحقیق

5-3-  محدودیت ها

5-4- پیشنهاد های پژوهشی

منابع

نقد و دیدگاه کاربران


نام :
*
ایمیل : (پنهان)
*
متن پیام :
*
-
ذکر مطلبی از این سایت با اجازه مدیر سایت بلامانع است. © 1400 - 1395
  • طراحی و برنامه نویسی وب پدیده