ضرورت پویایی های سیستم

دسته: صنایع | تعداد دیدگاه: 0 | تعداد بازدید: 733
ضرورت پویایی های سیستم

مشخصات فایل : یک فایل ورد (تعداد صفحات : 53)

فصل اول

مقدمه

هرگاه قرار است یک متدلوژی یا رویکرد جدید برای حل مساله به کار گرفته شود در آغاز ممکن است این سوال مطرح شود که "ضرورت این متدلوژی چیست؟" چه نیازی به یک متدلوژی جدید وجود دارد؟ضعف های متدلوژی کنونی کدامند؟

پویایی های سیستم به عنوان یک متدلوژی برای حل مسائل مدیریتی به آنها پاسخ می دهد. ماهیت سیستم های مدیریتی و اجتماعی و مسائل مربوط به آنها در قالب رفتار خلاف شهود,روابط غیر خطی و پویایی های مرتبط مورد بررسی قرار میگیرد. رویکرد های مدیریت سنتی و علم مدیریت به عنوان رویکردهای جایگزین موجود که تا حدود زیادی مورد استفاده قرار میگیرند.

ماهیت سیستم های مدیریتی و اجتماعی

رفتارخلاف شهود

روابط غیر خطی

علیت(رابطه علت و معلولی)

رفتار درون زا

رویکرد های موجود

مدیریت سنتی

نقاط قوت ذهن انسان

محدودیت های ذهن انسان

علم مدیریت

منابع اطلاعاتی

پایگاه داده ی ذهنی

پایگاه داده ی مکتوب یا شفاهی

پایگاه داده ی عددی

سه جنبه مهم عقلانیت محدود در سازمان ها

فصل دوم

یادگیری و مفهوم خرده جهان استدلالی

روش های یادگیری درباره ی یک سیستم

تآثیر سیاست ها

توجیه متدلوژی پویایی های سیستم

فصل سوم

سیر تکامل تاریخی

متدلوژی و نرم افزار

پویایی های صنعتی

پیشرفت های معاصر

اصول سیستم ها

پویایی های شهری

بنیان ها

مدیریت سنتی

سایبرنتیک

شبیه سازی رایانه ای

فصل چهارم

فلسفه پویایی های سیستم

اساسا دو نوع فلسفه در زندگی وجود دارد:

1-فلسفه علی

2-فلسفه تصادف

پیش فرض بنیادی

پیش فرض بنیادی 2

چارچوب مفهومی

هدف

پارادایم

گام های حل مساله

دیدگاه ها و ویژپی ها

درک سیستم

مفهوم سازی سیستم

صورت بندی مدل

شبیه سازی و اعتبارسنجی

تحلیل و بهبود سیاست

انعطاف پذیری متدلوژی

نقاط قوت پویایی های سیستم

نقاط ضعیف پویایی هی سیستم

فصل پنجم

مدل پویایی های سیستم

ماهیت متغیرها

متغیرهای سطح

متغیرهای نرخ

متغیرهای کمکی

ابزارهای نموداری

نمودار حلقه ی علی

هدف

بازنمایی ساختار

سلسله مراتب عناصر بازخوری در نمودار علی-حلقوی عبارتست از

متغیرها

پیوندهای علی

حلقه های بازخوری علی

سیستم بازخوری

متغیرها و ثابت ها

انواع معادلات

معادلات سطح

معادلات نرخ

معادلات کمکی

تابع جدولی

ساختارهای بازخوری

ساختار بازخوری مثبت

مشخصه های اصلی

ساختار عمومی

ساختاربازخوری منفی

 مشخصه های اصلی

ساختار عمومی1

هدف با مقدار مثبت

ساختار عمومی2

هدف با مقدار صفر

فصل ششم

ایجاد مدل پویایی های سیستم

شناسایی وضعیت مساله

2-بحث گروهی یا طوفان مغزی

3-مهندسی ایده

4-برنامه ریزی منظم سیاست ها

5-بازبینی سیاست ها

6-صورت بندی سیاست های جدید

تحلیل وضعیت و تهیه ی صورت مساله

چگونه رویکرد مدل سازی را انتخاب کنیم؟

1-وضعیت مساله

2-مدل ساز

3-نرم افزار

تهیه نمودار زیر سیستم

تهیه ی نمودار ساختار سیاست

تهیه ی نمودار حلقه ی علی

ملاحضات پایستگی

مشاهده ی مستقیم

دستورالعمل ها

نظریه پذیرفته شده

فرضیه،پیش فرض ها یا باور

رویکرد های مختلف برای رسم نمودار علی –حلقوی

برخی از روش های مهم برای ایجاد نمودارهای علی عبارتند از

1-توسعه ی اکتشافی رفت و برگشتی

2-روش مقایسات زوجی

3-روش بسط فهرست

4-ماژول های جریان فیزیکی و اطلاعاتی

ماژول های وظیفه ای یا زیر سیستم ها

استفاده از مدل سازی ساختاری تشریحی

تهیه ی نمودار جریان

رویکرد مدل سازی:

فصل هفتم

اصول سیستم" مقدمه"

اصول مرزبندی مدل

مرتبه ی مدل

عواملی که بر مرتبه ی مدل اثر می گذارد

انسجام در حلقه های بازخوری

روابط سطح و نرخ

اصول مهم حاکم بر روابط متغیرهای سطح و نرخ توسط فارستر

اصول زیر سیستم فیزیکی

اصول زیر سیستم اطلاعاتی

سازگاری ابعادی

تعریف ابعاد

بازه ی جواب

اصول مرتبط با بازه ی جواب از نظر فارستر

طول بازه ی جواب

اصول معادلات

توالی محاسبات

ماهیت اعتبار سنجی

نقد و دیدگاه کاربران


نام :
*
ایمیل : (پنهان)
*
متن پیام :
*
-
ذکر مطلبی از این سایت با اجازه مدیر سایت بلامانع است. © 1400 - 1395
  • طراحی و برنامه نویسی وب پدیده